logo
 • Virðing -
 • Jákvæðni -
 • Framsækni -
 • Umhyggja

Námsmat

Tilgangur námsmats er að kanna að hve miklu leyti nemendur hafa tileinkað sér markmið aðalnámskrár (skólanámskrár) í viðkomandi grein. Námsmat getur farið fram með mismunandi hætti eftir ákvörðun skóla. Umfang þess skal þó að jafnaði vera í samræmi við umfang kennslu í viðkomandi grein. Kennarar bera ábyrgð á námsmati og þeir meta úrlausnir nemenda. 

Hér að neðan gefur á að líta nokkrar mismunandi aðferðir til námsmats.

Samræmd próf í 4., 7. og/eða 10. bekk eru haldin í 190 skólum á landinu öllu. Skólar sem eru með 10. bekk hafa undanfarin ár verið 135-140 talsins en skólar sem eru með 4. og/eða 7. bekk eru um 180-185 talsins. Stærð árganga getur verið nokkuð breytileg en algengt er að 3900-4500 nemendur þreyti samræmd próf þegar um er að ræða allan árganginn. Samræmd könnunarpróf eru haldin haldin í lok september ár hvert. Prófað er í íslensku og stærðfræði 4., 7. og 10. bekk. Öllum nemendum er skylt að þreyta samræmdu könnunarprófin njóti þeir ekki undanþágu frá próftöku samkvæmt reglugerð. 

Tilgangur samræmdra lokaprófa er skilgreindur í reglugerð um prófin. Hann er að:

- veita nemendum og forsjáraðila þeirra upplýsingar um námsárangur og námsstöðu.
- vera viðmið fyrir inntöku í framhaldsskóla.
- athuga eftir því sem kostur er hvort námsmarkmiðum aðalnámskrár í viðkomandi námsgrein hafi verið náð.
- veita upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim námsgreinum sem prófað er úr.

Niðurstöður samræmdra prófa (pdf) 4. bekkjar í íslensku og stærðfræði versus landsmeðaltal, frá 2011 til 2017.

Hljóm-2 er próf – greiningartæki í leikjaformi sem kannar hljóðkerfisvitund elstu barna í leikskólanum. Höfundar eru talmeinafræðingarnir Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir aðferðafræðingur. Byrjað var að vinna að undirbúningi Hljóm haustið 1996. Þá fór í gang viðamikil undirbúnings- og rannsóknarvinna sem náði til rúmlega 1.500 leikskólabarna um land allt. Prófin framkvæmdu leikskólakennarar og leikskólasérkennarar. Einnig komu sálfræðingar að ákveðnum þáttum. Þó að þetta próf sé unnið við og eftir ísl. aðstæðum, þá var haft til hliðsjónar efni úr svipuðum athugunum sem gerðar hafa verið erlendis.
Hljóm-2 er greiningartæki, aldursbundin skimun sem er lögð fyrir til að meta hljóðkerfis- og málmeðvitund barna í elsta árgangi leikskólans í því skyni að greina þau börn sem eru í áhættu fyrir síðari lestrarerfiðleika. Slök hljóðkerfis- og málvitund er talin aðalorsök lestrarvanda hjá 88% barna (9 af hverjum 10 börnum).

Hljóm-2 er eingöngu ætlað leikskólakennurum og fagfólki sem vinnur með elstu börnum leikskólans og hafa sótt námskeið um framkvæmd og fyrirlögn prófsins.

Prófinu fylgja mjög nákvæmar útskýringar á fyrirlögn og hvaða orð eru notuð í fyrirlögninni og börnin fá góðar útskýringar og eru æfð áður en prófið er lagt fyrir. Í Hljóm eru lögð fyrir 7 prófatriði sem öll gefa vísbendingar um ákveðna áhættu eða ekki.

 • Rím
 • Samstöfur
 • Samsett orð
 • Hljóðgreining
 • Margræð orð 
 • Orðhlutaeyðing
 • Hljóðtenging

Hér að neðan má skoða niðurstöður Hljóm-2 prófa frá Krikaskóla. (Árgangur/Prófár)

Hljóm árgangur 2015 - prófár 2020

Hljóm árgangur 2014 - prófár 2019

Hljóm árgangur 2013 - prófár 2018

Hljóm árangur 2012 - prófár 2017

Hljóm árgangur 2011 - prófár 2016

Hljóm árgangur 2010 - prófár 2015

Hljóm árgangur 2009 - prófár 2014

Hljóm árgangur 2008 - prófár 2013

Hljóm árgangur 2007 - prófár 2012

Hljóm árgangur 2006 - prófár 2011

Hljóm árgangur 2005 - prófár 2010

Hljóm árgangur 2004 - prófár 2009

Læsi - lestrarskimun

Lestrarskimun er ætlað að athuga lestrarhæfni nemenda í 1. og 2. bekk. Annars vegar til að finna nemendur sem kunna að vera í áhættuhópi vegna lestarerfiðleika. Hins vegar að veita kennurum upplýsingar til að skipuleggja kennslu nemenda. 

Prófþættir eru:

1. bekkur. Fyrsta prófun

 • Viðhorf til lesturs
 • Skilningur á hugtökum sem koma fyrir í ritmáli. Hvort nemendur geti gert greinarmun á bókstöfum, tölustöfum og öðrum táknum
 • Málvitund. Hvort nemendur þekki hugtökin setning, orð, atkvæði og hljóð, greini lengd orða, fjölda orða í setningu, atkvæði og hljóð

1. bekkur. Önnur prófun

 • Bókstafakunnátta, stór og lítill stafur
 • Að þekkja bókstafi út frá hljóði og tákni
 • Greina forhljóð í orðum og ritun bókstafa sem tákna hljóðið
 • Hljóðtenging, að tengja saman hljóð í orð
 • Lesa einföld orð og tengja við rétta mynd

1. bekkur. Þriðja prófun

 • Lesa stuttar einfaldar setningar og velja rétta mynd
 • Lesa stuttar gátur og velja viðeigandi mynd
 • Lesa stutt fyrirmæli og fara eftir þeim við litun myndar
 • Að skrifa orð við myndir

2. bekkur. Fyrsta prófun

 • Viðhorf til lestrar
 • Lesa orð án samhljóðasambanda og velja viðeigandi mynd
 • Að greina á milli orðhluta í samsettum orðum
 • Að lesa stök orð með samhljóðasamböndum og tvöföldum samhljóða og velja rétta mynd

2. bekkur. Önnur prófun.

 • Lesa setningar og finna viðeigandi myndir
 • Hlusta á upplestur og merkja við rétt svör
 • Að velja rétt orð út frá samhengi
 • Lesa texta og velja rétt svar í fjölvalspurningum
 • Lesa fyrirmæli í texta og merkja inn á kort í samræmi við þau


Hér að neðan eru niðurstöður skimunarprófa frá Krikaskóla á yfirstandandi skólaári.

2019

1.bekkur - apríl 2019

2.bekkur - apríl 2019

1.bekkur - febrúar 2019

2.bekkur - febrúar 2019

2018

2.bekkur - nóvember 2018

1.bekkur - apríl 2018

2.bekkur - apríl 2018

1.bekkur - febrúar 2018

2.bekkur - febrúar 2018

2017

1.bekkur - nóvember 2017

2.bekkur - nóvember 2017

1.bekkur - apríl 2017

2.bekkur - apríl 2017

1.bekkur - febrúar 2017

2.bekkur - febrúar 2017


2016

Læsi 1.bekkur - nóvember 2016

Læsi 2.bekkur - nóvember 2016

Krikaskóli skimunarpróf læsi_2b_apríl16

Krikaskóli_skimunarpróf læsi 1b_apríl16.

Læsi 1b feb 2016

Læsi 2b feb2016

2015

Læsi Skimunarpróf I Nóv 2015 1 bekkur

Læsi Skimunarpróf I Nóv 2015 2 bekkur

Skimunarpróf 2. 2015

Skimunarpróf 2. 2015. 2. bekkur

2014

Skimunarpróf 3. 2014

Skimunarpróf 2. 2014. 2.bekkur

Skimunarpróf 2. 2014

Skimunarpróf 1. 2014

Skimunarpróf 1. 2014. 2. bekkur

Skimunarpróf 1. 2013

Orðarún - Lesskilningspróf

Orðarún er staðlað lesskilningspróf ætlað nemendum í 3. - 8. bekk grunnskólans. Höfundar þess eru Dagný Elfa Birnisdóttir, Rósa Eggertsdóttir og Amalía Björnsdóttir. Prófið var gefið út af Miðstöð skólaþróunar Háskólans á Akureyri árið 2011. Tvö próf eru fyrir hvern árgang. Hvert próf samanstendur af tveimur textum og fylgja tíu fjölvalsspurningar eða fullyrðingar hvorum texta. 

Prófspurningar reyna í stórum dráttum á ferns konar færni:

- að greina staðreyndir sem koma fram í texta, orðréttar eða umorðaðar
- að draga ályktanir af því sem ekki er sagt berum orðum í texta
- að átta sig á meginefni texta
- að útskýra orð og orðasambönd

Prófinu er ætlað að vera leiðbeinandi um næstu skref fyrir nemendur í námi.

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira